Zgłaszanie streszczeń

Zgłaszanie streszczeń

 

1. Informacje ogólne

 • Streszczenie musi być przygotowane w języku polskim.
 • Streszczenie nie może być uprzednio opublikowane ani prezentowane na zjazdach krajowych.
 • Streszczenie powinno zawierać podstawowe dane dotyczące badania: cel, metodykę, wyniki i wnioski. Dopuszcza się użycie powszechnie stosowanych skrótów,
  inne powinny być wyjaśnione. Nazwy leków należy podać zgodnie z nazewnictwem międzynarodowym.
 • Streszczenia mogą być zgłaszane wyłącznie za pośrednictwem internetowego systemu obsługi uczestników zjazdu.
 • Aby zgłosić streszczenie, należy najpierw zarejestrować się za pośrednictwem Internetu (patrz: Rejestracja).
 • Prace można zgłaszać do 15 sierpnia 2022 roku.
 • Prace zgłoszone po tym terminie nie będą akceptowane. Nie będą akceptowane także prace nadesłane pocztą, faksem lub e-mailem.
 • Każde zgłoszone streszczenie będzie kwalifikowane do przyjęcia anonimowo, przez niezależnych recenzentów.
 • Ocena przez recenzentów potrwa do 22 sierpnia 2022 roku.
 • Powiadomienie autorów o przyjęciu lub odrzuceniu pracy nastąpi 26 sierpnia 2022 roku.

2. Kategorie tematyczne streszczeń

Należy określić jedną kategorię tematyczną, do której należy zgłaszane streszczenie:

 • Bezpieczeństwo pacjenta w anestezjologii i intensywnej terapii
 • Bezpieczeństwo pacjenta w medycynie okołooperacyjnej
 • Bezpieczna chirurgia
 • Interdyscyplinarne bezpieczeństwo pacjenta
 • Monitorowanie pacjenta
 • Systemowe aspekty bezpieczeństwa pacjenta
 • Bezpieczeństwo pacjenta w obliczu kryzysów humanitarnych
 • Edukacja i kultura bezpieczeństwa pacjenta
 • Bezpieczeństwo personelu medycznego
 • Prawne i etyczne aspekty bezpieczeństwa pacjenta
 • Inne

3. Układ streszczenia

Streszczenie musi zawierać:

 • Tytuł (bez skrótów, WIELKIMI LITERAMI).
 • Imiona i nazwiska wszystkich autorów.
 • Nazwę instytucji oraz miejscowość.
 • Treść streszczenia, która powinna obejmować krótkie wprowadzenie i cel badania, opis materiału i metod, uzyskane wyniki oraz wnioski (nie więcej niż 4000 znaków ze spacjami i tabelami).

Nie należy załączać rysunków, adresu instytucji (ulicy, kodu), stopni naukowych, nazw grantów sponsorujących badanie oraz piśmiennictwa.

Copyrights © 2024 Via Medica